Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem zakopiecfx.pl prowadzony jest przez: Zakopiec Robert Urbański Koscielisko Sywarne wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@ zakopiecfx.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż licencji na własne produkty cyfrowe za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Informacje na temat Sklepu zamieszczone są na stronie głównej i odpowiednich podstronach zakopiecfx.pl.
 3. Oferta przedstawiona przez Sklep na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 4. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez wypełnienie formularz i złożenie zamówienia.
 5. Płatności klient może dokonać bezpośrednio na rachunek bankowy firmy Zakopiec lub przez system TubaPay
 6. Dostępne płatności: przelew na konto firmy Zakopiec lub abomament przez serwis TubaPay https://tubapay.pl oraz Szybkie Płatności przez serwis https://tpay.com
 7. Rachunek bankowy Konto Mbank 52 1140 2004 0000 3302 7445 0789
 8. Proces realizacji zamówienia polega na przygotowaniu dla klienta na podstawie podanych danych indywidualnej wersji oprogramowania lub indywidualnego klucza licencyjnego do zamawianego produktu cyfrowego.
  W związku z tym klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt. 3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Przed złożeniem zamówienia, Klient wyraża zgodę na otrzymanie dostępu do specjalnej wersji oprogramowania lub klucza licencyjnego w formie cyfrowej przed upływem terminu możliwości odstąpienia od umowy oraz zostaje poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy. W konsekwencji, Klientowi nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 13) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Zamówienie zostanie zaakceptowane do realizacji, po podaniu odpowiednich danych podczas składania zamówienia, tj. imienia i nazwiska / nazwy firmy lub numeru rachunku brokerskiego, oraz adresu e-mail, na który mają być przesłane niezbędne informacje do pobrania licencjonowanej wersji oprogramowania lub klucza licencyjnego.
 11. Przed wygenerowaniem klucza lub indywidualnej wersji oprogramowania klient uiszcza opłatę jednorazową lub w formie abonamentu
 12. Indywidualny klucz lub indywidualna wersja produktu cyfrowego wystawiony na numer rachunku lub imię i nazwisko pozwala uruchamiać produkt wyłącznie na rachunkach o numerze podanym przy zakupie licencji lub rachunku przypisanym do podanego imienia i nazwiska.
 13. Wymienione w pkt. 10 podawane dane są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji ważności zakupionej licencji i jej dostarczenia do klienta.
 14. Wszystkie podawane ceny są cenami brutto.
 15. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie.
 17. Na życzenie Klienta do zamówienia jest wystawiana faktura.
 18. Klient może złożyć reklamację na zakupiony produkt wysyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@ zakopiecfx.pl. Reklamacja powinna zawierać dane: nazwa i wersja produktu, na który jest składana reklamacja, dane licencji (imię i nazwisko lub numer rachunku brokerskiego), szczegółowy opis stwierdzonej wady oprogramowania. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sklepu.
 19. Terminy rozpatrywania reklamacji są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i wynoszą standardowo 30 dni kalendarzowych od momentu skutecznego złożenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W szczególności termin rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu skutecznego złożenia.
 20. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Sklep zobowiązuje się do przygotowania i udostępnienia klientowi oprogramowania wolnego od wad w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od momentu uznania reklamacji. Jeśli jednak ten termin nie zostanie dotrzymany, a wada dotyczy istotnej funkcjonalności zakupionego oprogramowania, co znacząco ogranicza możliwość jego użytkowania zgodnie z opisem i instrukcją, Sklep zwróci kwotę zapłaconą przez klienta za reklamowany produkt na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 21. Produkty cyfrowe, na które sprzedawana jest licencja, służą między innymi do zawierania transakcji na rynkach finansowych lub zarządzania otwartymi pozycjami, to przed ich użyciem Zakopiec informuje o ryzyku i kosztach związanych z obrotem na rynkach finansowych, ponieważ jest to możliwie najbardziej ryzykowna forma inwestycji. wszystkie operacje klient wykonuje na własną odpowiedzialność.
 22. Zakopiec nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, czy inne poniesione w wyniku korzystania z produktów, na które sprzedawana jest indywidualna licencja lub indywidualny produkt cyfrowy, nawet jeśli straty wynikają z nieprawidłowego lub nieoczekiwanego działania produktu.
 23. W chwili dostarczenia licencji lub produktu cyfrowego nie stwierdzono żadnych ukrytych wad i nieprawidłowości w działaniu produktów cyfrowych.
 24. Zakopiec nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przerwy techniczne, i inne usterki po stronie osób trzecich lub zewnętrznych firm.
 25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.
 26. Podczas składania zamówienia Klient musi zaakceptować regulamin i wszystkie wymagane zgody konieczne do realizacji zamówienia.
  W przeciwnym wypadku złożenie zamówienie nie jest możliwe.
 27. Akceptując regulamin Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje politykę prywatności zamieszczoną na stronie.
 28. Podmiot prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niego niezależnych.
 29. Podmiot prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy pracy serwera, który jest odpowiedzialny za sprawdzanie ważności licencji lub produkty cyfrowego.
 30. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem zakopiecfx.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 31. Podmiot prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej.