JanosikFX – Licencja

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA JanosikFX Trade Panel MT4

Podejmując wszelkie działania w celu pobrania, konfiguracji, instalacji lub używania całego lub jakiegokolwiek fragmentu niniejszego produktu, Użytkownik akceptuje wszystkie warunki wynikające z niniejszej umowy. W przypadku nabycia niniejszego produktu do użytku przez LICENCJOBIORCA, LICENCJOBIORCA oświadcza, że jest uprawniony do reprezentowania osoby lub firmy, dla której zamierza pobrać produkt, i przyjąć w jej imieniu postanowienia niniejszej umowy. Jeśli LICENCJOBIORCA nie wyraża zgody, nie powinien pobrać, instalować ani używać oprogramowania.

NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA (ZWANA DALEJ “UMOWĄ LICENCYJNĄ”) STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ ZAWARTĄ POMIĘDZY:

Osobą, która pobrała produkt i dokonuje zakupu licencji na oprogramowanie, zwana dalej LICENCJOBIORCĄ, a firmą Zakopiec Robert Urbański, z siedzibą na ulicy Sywarne 38 , 34-511 Kościelisko, NIP 7360010369, REGON …, zwany dalej LICENCJODAWCĄ.

 1. Produkt Przez produkt lub oprogramowanie w niniejszej umowie rozumiane jest JanosikFX Trade Panel MT4.
 2. Własność LICENCJODAWCA jest właścicielem oprogramowania i wszystkich związanych z nim praw własności intelektualnej. Na oprogramowanie udzielana jest licencja; nie jest ono sprzedawane. Struktura, organizacja i kod oprogramowania posiadają wartość i są objęte tajemnicą handlową oraz zawierają poufne informacje należące do LICENCJODAWCY. Niniejsze oprogramowanie jest chronione na mocy prawa autorskiego, w tym (bez ograniczeń) prawa autorskiego obowiązującego w Polsce i innych krajach.
 3. Licencja na produkt Zgodnie z warunkami niniejszej umowy LICENCJODAWCA przyznaje LICENCJOBIORCY osobistą, niewyłączną, nieprzekazywalną, ograniczoną licencję na instalację i użytkowanie produktu na wskazanym przez LICENCJOBIORCĘ rachunku brokerskim podanym podczas zakupu licencji. Poza wyraźnie opisanymi w niniejszej umowie wyjątkami, niniejsza umowa nie przekazuje LICENCJOBIORCY żadnych praw do własności intelektualnej zawartej w produkcie. Wszelkie nieprzyznane w wyraźny sposób prawa są zastrzeżone przez LICENCJODAWCĘ. Nie istnieją żadne prawa domniemane. LICENCJOBIORCA nie może zmieniać lub modyfikować oprogramowania ani tworzyć nowych wersji programu instalacyjnego dla oprogramowania. Wszelkie modyfikacje produktu możliwe są tylko za zgodą LICENCJODAWCY.
 4. Ograniczenia LICENCJOBIORCA nie jest uprawniony do żadnej z poniższych czynności:
 5. tworzenia prac pochodnych opartych na produkcie lub jakiejkolwiek jego części bez zgody LICENCJODAWCY;
 6. powielania produktu w całości lub w części;
 7. sprzedaży, licencjonowania, ujawniania, przekazywania lub udostępniania produktu w jakikolwiek inny sposób w całości lub w części na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 8. zmiany, tłumaczenia, dekompilacji lub odtwarzania produktu lub jakiejkolwiek jego części, tylko w takim zakresie, kiedy jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo i zakazy wynikające z niniejszej umowy;
 9. usuwania lub zmian jakichkolwiek powiadomień lub oznaczeń umieszczonych na produkcie.
 10. Aktualizacje Jeśli LICENCJOBIORCA uzyskuje aktualizację lub uaktualnienie („Aktualizacja”) oprogramowania lub jego nową wersję, musi posiadać ważną licencję na wcześniejszą wersję oprogramowania, aby korzystać z Aktualizacji. Wszelkie dostarczane Aktualizacje podlegają postanowieniom i warunkom niniejszej umowy. Jeśli Użytkownik uzyskuje Aktualizację, może dalej korzystać z poprzedniej wersji oprogramowania, którą posiada, przechowuje lub nadzoruje. LICENCJODAWCA nie ma obowiązku udzielania pomocy w zakresie wcześniejszych wersji oprogramowania, kiedy dostępna jest Aktualizacja. Niniejsza umowa nie zobowiązuje LICENCJODAWCY do zapewnienia wsparcia, obsługi, Aktualizacji lub modyfikacji produktu.
 11. Ograniczenie odpowiedzialności
 12. LICENCJODAWCA nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic ponad te, które są wyraźnie określone w niniejszej Umowie, a LICENCJOBIORCA przyjmuje na siebie ryzyko wynikające ze skutków korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania.
 13. LICENCJODAWCA nie gwarantuje, iż Oprogramowanie spełni wymagania LICENCJOBIORCY lub że Oprogramowanie będzie działało bez przeszkód.
 14. W maksymalnym zakresie

dopuszczonym przez właściwe przepisy prawne, LICENCJODAWCA nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności względem LICENCJOBIORCY, Klientów LICENCJOBIORCY lub innych Użytkowników za jakiekolwiek szkody specjalne, przypadkowe, kary, pośrednie lub wynikowe wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu lub jego części zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (w tym utraty zysków, poufnych informacji, przerw w działalności biznesowej, utraty zdrowia, naruszenia prywatności, zaniedbania, szkód finansowych lub innych), nawet jeśli LICENCJODAWCA został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

 1. Cała odpowiedzialność LICENCJODAWCY za wszelkie szkody, jakie może ponieść LICENCJOBIORCA z jakiegokolwiek powodu, na mocy jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy oraz wyłączne odszkodowania użytkownika za jakiekolwiek wcześniej wymienione straty będą ograniczone. Odszkodowanie wypłacane przez LICENCJODAWCĘ w żadnym wypadku nie może przekroczyć kwoty poniesionej przez LICENCJOBIORCĘ na nabycie niniejszego produktu.
 2. Odszkodowanie Akceptując niniejszą umowę, LICENCJOBIORCA zobowiązuje się do niepociągania do odpowiedzialności LICENCJODAWCĘ, jego pracowników, współpracowników i innych partnerów za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe straty spowodowane lub związane z użytkowaniem produktu przez LICENCJOBIORCĘ lub związane w jakikolwiek sposób z niniejszym produktem.
 3. Postanowienia ogólne Niniejsza umowa pomiędzy LICENCJOBIORCĄ a LICENCJODAWCĄ będzie regulowana i interpretowana zgodnie z prawem RP. Niniejsza umowa stanowi umowę pomiędzy LICENCJODAWCĄ a LICENCJOBIORCĄ i obejmuje użytkowanie produktu przez LICENCJOBIORCĘ, a także ma pierwszeństwo wobec jakichkolwiek wcześniejszych umów pomiędzy LICENCJOBIORCĄ a LICENCJODAWCĄ, odnoszących się do przedmiotu niniejszej umowy.

Jeśli któreś z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. Strony zobowiązują się w takim przypadku do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia takim, które w sensie ekonomicznym najlepiej odzwierciedla ich pierwotne intencje. Odpowiednio obowiązuje ten obowiązek w przypadku, gdy w trakcie wykonywania niniejszej Umowy pojawi się luka, która wymaga uzupełnienia.

Oprogramowanie jest dostarczane z ograniczonymi prawami. Producentem jest LICENCJODAWCA. Logo LICENCJODAWCY oraz inne nazwy i znaki handlowe LICENCJODAWCY są znakami towarowymi LICENCJODAWCY.